Kişisel Verilerin Korunması

Anasayfa / Kişisel Verilerin Korunması

Veri Sahibi Başvuru Formu (PDF)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın Ziyaretçimiz,

Profilo Alışveriş Merkezi’ne Hoşgeldiniz!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi kapsamında bu aydınlatıcı bilgilendirmeyi yapmaktayız.

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, Profilo Alışveriş Merkezi’nin Yönetim, İşletim  ve Kiralama Hizmetlerini yürüten İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“İŞMER”), “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Profilo Alışveriş Merkezi’ne yapmış olduğunuz ziyaretiniz kapsamında, AVM içerisinde güvenlik kameraları, danışma bürosuna yapılan başvurular ve AVM yönetimine yönelttiğiniz talepleriniz aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. Maddesinde bulunan kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

AVM içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, otopark ve kat koridorları hizmet alanında güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 12. maddesi gereğince kamera ile izleme faaliyetleri ile ilgili elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli her tür idari ve teknik tedbirler alınmakta, kanunlara göre belirlenmiş ve amacını aşmayacak süre kadar saklanmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan şirket çalışanınca yapılmakta, ilgili veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz Kanun’a uygun şekilde, AVM’de yer alan çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişiler ile genel işyeri güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekan güvenliği temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin icrası, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi ile İŞMER’in tabi olduğu yasal mevzuata uyum sağlanabilmesi için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilecektir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

İŞMER tarafından edinilen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen “işlenme amaçları” kapsamında İŞMER’in yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerine, şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olan özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte kişisel verileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere ticari amaçla devir edilmez veya yukarıda sayılanlar dışında başka bir nedenle üçüncü taraflara aktarılmaz.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

İŞMER nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak başvurunuzun niteliğine göre veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, www.ismer.com.tr adresinde ilan edilmiş olan, ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup, imzalı bir nüshasını “Levent Mah. Meltem Sk. No:14/1 Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye” adresine kimliğinizi ispat etmeye elverişli belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu ismer@hs02.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 1. İLETİŞİM

Aşağıdaki adresler aracılığı ile her türlü soru, öneri, Aydınlatma Metni, KVK Saklama ve İmha Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin başkaca bir talebinizin bulunması halinde bize ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Bilgileri:

E-Posta           :  info@ismer.com.tr

Adres              : Levent Mah. Meltem Sok. No:14/1 Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul / Türkiye

Telefon           : +90 (212) 316 49 98-99

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.